JURIDISCH

1 -Algemene voorwaarden 

Artikel 1 - Definities  

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden: 

 • Intrekkingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 • Dag: kalenderdag; 
 • Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 • Duurzaam medium: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 • Modelformulier voor herroeping: het door de ondernemer ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; 
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 • Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Treehouse
POBox 1067
1440 BB, Purmerend
Den Haag
Nederland 

info@wholecelium.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is algemene voorwaarden. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel in onderling overleg zo dicht mogelijk benaderen. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod  

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

-de prijs inclusief belastingen, maar GEEN verzendkosten;

 • eventuele gemaakte verzendkosten
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; 
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren; 
 • eventuele andere talen waarin, naast Engels & Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.  

Artikel 5 – De Overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen. 
 4. De ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 • het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 • informatie over bestaande service na verkoop; 
 • de in artikel 4 lid C van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.  
 • In geval van een duurzame transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.   

Artikel 6 - Herroepingsrecht  

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met intacte, ongeopende verzegeling retourneren. Als een artikel is gebruikt/geopend, kan de ondernemer de herroeping door de consument niet accepteren vanwege mogelijke denaturering van het product. 
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de koop een feit.  

In geval van levering van diensten: 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Kosten bij herroeping  

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour is ontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. 
 3. In geval van beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.   

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht  

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:  
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
 • die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; 
 • die snel kunnen bederven of verouderen; 
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;     

Artikel 9 - De prijs  

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
 • ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
 • de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.    

Artikel 10 – Conformiteit en garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd. 
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten. 
 5. De garantie geldt niet als:  
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld; 
 • Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft opgelegd of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.    

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.  
 4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan deze voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
 5. In geval van ontbinding conform lid C van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Beëindiging  

 1. De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten: 
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
 • ze op zijn minst opzeggen op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan; 
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument tegen het einde van de verlenging kan het contract opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.   

Artikel 13 - Betaling  

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid A. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf gemaakte redelijke kosten aan de consument in rekening te brengen.  

Artikel 14 - Klachtenprocedure  

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting. 
 5. Bij klachten dient een consument zich in de eerste plaats te wenden tot de ondernemer. Indien de webshop is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer of deze webshop een actueel lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de desbetreffende commissie dienen te worden betaald. Ook is het mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). 
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 15 - Geschillen  

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont. 
 2. Het Weens Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.  

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Aanvullende specifieke voorwaarden

De klant moet bij het plaatsen van een bestelling akkoord gaan met deze 7 voorwaarden:

a) Bestellen is op eigen risico van de klant. We verzenden internationaal (naar veel landen in de wereld), maar we kunnen niet elke wet (+ interpretatie) bijhouden voor al onze producten in elk land. De klant stemt ermee in verantwoordelijk te zijn om de wetten van zijn / haar eigen land te respecteren. Daarom belooft de koper in elke situatie geen juridische stappen te ondernemen tegen onze website, ons bedrijf en alle mensen die voor ons bedrijf werken.

b) Wholecelium garandeert dat: alle bestellingen waarvoor is betaald, worden op een fatsoenlijke en discrete manier verzonden. Wholecelium is echter niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik, de bestelling of de levering van onze artikelen aan of door jou. Helaas kunnen douane- of postregels buiten Nederland interfereren en kan uw zending enkele dagen vertraging oplopen of helemaal niet aankomen. We hebben echter hoge slagingspercentages voor verzending.

c) Klanten beloven dat ze onze producten niet op een commerciële manier (legaal of niet-legaal) zullen doorverkopen. De het doel van de goodies mag alleen voor persoonlijke verlichting zijn, en om te delen met vrienden (= toegevoegd sinds maart 2015). Tenzij u een bedrijf bent met een wettelijk belastingnummer en een commercieel ID. Als er enige reden is om aan te nemen dat de bron van de betaling / het fonds van de klant van frauduleuze oorsprong was, of als de bestemming van onze producten anders zal zijn dan hierboven beschreven, zal dit leiden tot een weigering van service van onze kant plus een terugbetaling. 
Er is een maximum aantal producten per bestelling, en een bedrag dat iemand per jaar kan bestellen. Als het te omvangrijk is, moeten we om een ​​identiteitsbewijs vragen. 

d) Wholecelium wel niet verkopen aan minderjarigen of grote baby's. Degenen die bestellen moeten minstens 21 jaar oud zijn en in staat en bereid zijn onze instructies aandachtig te lezen en op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant een volwassene te zijn. Als we een reden hebben om aan te nemen dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, moeten we mogelijk om een ​​kopie van de identificatie vragen.

e) Wij verzenden nadat de betaling is ontvangen. We verzenden meerdere keren per week.

f) De producten en diensten van Wholecelium zijn: van toepassing op Nederlands recht.

g) De klant belooft de productinformatie op onze website (en elders op het web) te lezen voordat hij bestelt en voordat hij de goederen gebruikt of consumeert. Wholecelium beschouwt het informeren van bezoekers over zijn producten als een van zijn hoofddoelen, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongevallen of schade toegebracht aan personen of goederen, door welk product dan ook aan de koper van onze producten. Naast voordelen kunnen er potentiële risico's zijn bij het nemen van paddo's. Onthoud in geval van twijfel u van stemming. 
Hoewel een groeiend aantal mensen (ook in de academische wereld) gelooft dat paddo's voordelen kunnen opleveren voor iemands leven als ze verstandig worden gebruikt, is dit nog geen volledig geaccepteerde opvatting in de reguliere gezondheidszorg. Daarom doet Wholecelium, zolang onze producten nog 'experimenteel' zijn, geen 'officiële' medische claims. 

2 - Productlegaliteit

Nederlandse wet

Wholecelium is een legaal bedrijf met een fiscaal nummer en een kantoor, net als elk ander serieus bedrijf. Bestelt u in onze webshop, dan vindt de verkoop officieel plaats in Nederland, want dat is het land waar het bedrijf is geregistreerd. We moeten de Nederlandse wet respecteren en de Nederlandse wet zal ons respecteren. 

Magic Mushroom Grow Kit-legaliteit 

Kweeksets zijn voor ons 100% legaal om te verkopen. Onze kweeksets bevatten geen psilocybine. Het zijn geen paddenstoelen - het zijn sporen en mycelium. 

Legaliteit van Magic Truffels

Magic Truffels vallen onder geen enkele wet. Ze zijn voor ons 100% legaal om te verkopen. Dit komt omdat de truffel anders is dan de paddenstoel en niet vermeld op de officiële lijst van schema's van gereguleerde stoffen in de Nederlandse Opiumwet. Het is dus onder de wettigheid verboden truffels als illegaal te definiëren. Dit werd expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement op 9 februari 2009. 

Sclerotium Tampenensis of magic truffel is het ondergrondse substraat van de paddenstoel Tampanensis. Sclerotium Tampenensis is vrij verkrijgbaar in Nederland. Op 1 december 2008 maakte een nieuw ministerieel besluit de hallucinogene paddestoel strafbaar in Nederland. Dit gebeurde door een aanzienlijke hoeveelheid specifiek genoemde paddestoelen op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet te plaatsen. Een van deze nieuw gecontroleerde paddestoelen is de Tampanensis. De magische truffel zelf is echter geen paddestoel. Het is alleen het ondergrondse substraat van de Tampanensis waaruit de paddestoel kan groeien. Dit standpunt wordt bevestigd door wetenschappers zoals Thom Kuyper, professor Fungal Ecology and Diversity aan de Universiteit Wageningen. De truffel moet worden onderscheiden van de paddestoel. Bovendien is het legaliteitsbeginsel van fundamenteel belang voor het strafrecht. Dit principe garandeert dat niets een misdaad is, tenzij het duidelijk bij wet is verboden. Bijgevolg zal de strafrechtelijke rechter nooit een strafbepaling ruim interpreteren. Hetzelfde geldt voor de truffel. Omdat de truffel wetenschappelijk wordt onderscheiden van de paddenstoel en niet expliciet wordt vermeld op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet, verbiedt het legaliteitsbeginsel om ze als illegaal te definiëren. Dit werd op 9 februari 2009 nogmaals expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in de Tweede Kamer.

Europese wet

De EU-handelswetgeving zegt dat als een product legaal is in 1 EU-land, het daarom feitelijk legaal is in ALLE EU-landen. Dus in het geval dat onze soorten producten niet zijn toegestaan ​​door uw overheid: het verbod in uw land is illegaal, niet onze producten. Deze logica vloeit voort uit de jurisprudentie die absint in de EU heeft gelegaliseerd. 

Onze producten zijn 100% legaal in Nederland. Aangepaste controle in EU-landen heeft geen prioriteit bij het zoeken naar shroom-producten. Gezondheidsrisico's voor paddo's zijn erg laag in vergelijking met andere drugs zoals alcohol of cocaïne.

Internationale verdragen 

De truffel of Sclerotium Tampenensis valt evenmin onder controle van enig internationaal verdrag zoals het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. Dit verdrag heeft nooit de bedoeling gehad om biologische stoffen op te leggen waaruit psychotrope stoffen kunnen worden verkregen (commentaar op het Verdrag inzake psychotrope stoffen, Wenen, 21 februari 1971, Verenigde Naties New York, 1976 / CN / 7/589, hoofdstuk Reserveringen, art. 32 PSV (sub 5, p. 385) In een conferentie van de Verenigde Naties voor de goedkeuring van een protocol over psychotrope stoffen is besproken dat psychotrope stoffen te vinden zijn in een grote verscheidenheid aan levende organismen, waaronder paddestoelen, cactussen , vissen en noten (tiende plenaire vergadering te Wenen op 2 februari 1971, waarin artikel 6 van het Ontwerpverdrag, Records 1971, deel II, blz. 38/39 wordt besproken. Elke poging om dit te beheersen kan leiden tot het uitsterven en vernietigen van een momenteel onvoorspelbare diversiteit van planten en dieren en zou onvoorspelbare gevolgen hebben voor voedselwetten. De auteurs van het Convenant over psychotrope stoffen waarschuwden voor die exacte gevolgen 

Deze interpretatie van het verdrag wordt nog steeds onderschreven door het INCB. Dit is de International Narcotics Control Board: de waakhond van het drugsbeleid van de Verenigde Naties. Al op 13 september 2001 schreef de secretaris van de INCB, Herbert Schaepe aan de Nederlandse hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg: Zoals u weet, worden paddenstoelen met de bovengenoemde stof verzameld en misbruikt vanwege hun hallucinogene effecten. Volgens het internationaal recht worden op dit moment geen planten (natuurlijk materiaal) die psilocine en psilocybine bevatten, gecontroleerd op grond van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. Bijgevolg staan ​​preparaten die van deze planten zijn gemaakt niet onder internationale controle en zijn ze daarom niet onderworpen aan enige van de artikelen van de 1971 Samengevat; hoewel psilocine en psylocybine zelf onder de Conventie vallen, betekent dit niet dat de planten die deze stoffen van nature bevatten ook onder de Conventie vallen. 

Deze mening van het INCB wordt bevestigd in haar laatste rapport van 2010, waarin staat: Conventie. Preparaten (bijv. Afkooksels voor oraal gebruik) gemaakt van planten die deze actieve ingrediënten bevatten, staan ​​evenmin onder internationale controle. (-) Voorbeelden van dergelijke planten of plantmateriaal zijn onder meer paddo's (Psilocybe), die psilocybine en psilocine bevatten (Rapport van de International Narcotics Control Board voor 1971, E / INCB / 1988/2010, gepubliceerd op 2010 maart 1, aanbevelingen 2 en 2011).

De Nederlandse rechtbanken verwijzen naar het Convenant over psychotrope stoffen in hun interpretatie van de Nederlandse wetgeving. Als gevolg hiervan waren verse champignons niet onder controle van de Nederlandse Geneesmiddelenwet tot 1 december 2008. Immers, voor bestraffing was nieuwe nationale wetgeving nodig. De INCB geeft dezelfde mening in haar rapport van 2010, waarin het de lidstaten aanbeveelt problemen te ondervinden met betrekking tot personen die plantmateriaal misbruiken vanwege de hallucinogene ingrediënten die het bevat, om te overwegen dergelijke planten op nationaal niveau te controleren. Het bezit van dergelijke planten is niet strafbaar tenzij een eerdere wet dat zegt. Het legaliteitsbeginsel vormt een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd door internationale verdragen en dat ook moet worden gerespecteerd door de lidstaten van de Verenigde Naties. Dit houdt in dat hallucinogene paddestoelen legaal zijn, tenzij nationale wetgevers of rechtbanken ze expliciet hebben bestraft. Hetzelfde geldt voor truffels, die wetenschappelijk worden onderscheiden van paddestoelen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onder controle houden van een specifieke hallucinogene paddestoel niet betekent dat ook het ondergrondse substraat van die paddestoel, de magische truffel, door die wet wordt beheerst. Daarom is het raadzaam om in elk land waar u truffels wilt kopen, verkopen of bezitten zorgvuldig te controleren of deze expliciet strafbaar worden gesteld door nationale wetten of andere voorschriften. Zolang dit niet het geval is, moeten ze als vrij verhandelbaar worden beschouwd.
 

 

3 - Privacy

Privacy Statement 

Over ons privacybeleid

Wholecelium geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten is verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wholecelium. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van MijnWebwinkel oftewel MyOnlineStore software. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met MyOnlineStore. MijnOnlineStore heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. MijnOnlineWinkel heeft op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. MyOnlineStore gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MyOnlineStore behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om haar eigen dienstverlening te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Office365

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Pay.nl

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor verdere

hun dienstverlening te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Bij een verzoek om uitstel van betaling (kredietfaciliteit) deelt Pay.nl persoons- en bestelgegevens met de betreffende betalingsprovider. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Pay.nl die gebruik maakt van derden. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Transport en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat we je naam, adres en woongegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding en boekhouding

GeldVogel

Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. We delen uw naam, adres, woongegevens en algemene details met betrekking tot uw bestelling / aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, dan zullen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt om ons te schikken en bij te staan, maar zullen wij op grond van wettelijke mogelijkheden bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bijhouden en bewaren totdat u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Zo'n bericht fungeert ook als een

verzoek om vergeten te worden. In verband met relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventueel gemaakte documenten vanwege uw opdracht of taak.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokken partij op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inspectie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens die wij, of namens ons derde partijen, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. Bij gerechtvaardigd bezwaar sturen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dat moment hebben verwerkt terug en staken de verwerking daarna. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weer. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens : Boomhut

POBox 1067

1440 BB, Purmerend

Nederland 

info@wholecelium.com

 

BESTELLEN

betaling, verzending, legaal

HANDLEIDINGEN

hoe te gebruiken

PSILOPEDIE

open je geest